Over de opleiding

Een zorginstelling is meer dan een bedrijf. Voor patiënten en bewoners is het een plek waar zij een toevlucht vinden. Degenen die er werken proberen om het lot van anderen te verbeteren of te verzachten en verlenen hulp aan mensen die zich meestal in een kwetsbare en hulpbehoevende situatie bevinden. Vanuit deze gedachte is de zorgprofessional gemotiveerd om goede zorg te geven. Maar wat is ‘goede zorg’?

In de opleiding Ethiek in de zorgsector leert u denken over de ethische vragen binnen uw eigen werk én meedenken met de vraagstukken die de organisatie als geheel raken. U zult zien dat theorie en praktijk nauw verweven zijn in deze opleiding en dat zowel micro-, meso- als macro-niveau aan bod komen. Doelstelling van de opleiding is deelnemers te scholen in:

 • het signaleren, analyseren en interpreteren van morele aspecten;
 • het communiceren en argumenteren over deze aspecten en het organiseren van deze communicatie;
 • het afronden van deze processen in beslissingen of adviezen.

Wij bieden u kennis en vaardigheden zodat u zelf een verantwoord en beredeneerd standpunt kan innemen, zodat u op zowel theoretische als praktische wijze om kunt gaan met ethische vraagstukken.
Hierdoor kunt u een ethische voor- trekker worden in uw organisatie en het ethische aspect in uw werk een belangrijke impuls geven. Dit komt niet alleen u als medewerker ten goede, maar ook uw organisatie als geheel.

Docenten

De hoofddocenten, vaste docenten en gastdocenten van Ethiek in de Zorgsector zijn allemaal experts op het gebied waarin zij lesgeven. De docenten komen uit heel Nederland, van verschillende onderwijs- en onderzoeksinstituten, zoals bijvoorbeeld: Fontys Hogescholen, de Universiteit Maastricht, de Hogeschool Arnhem Nijmegen, de Universiteit voor Humanistiek, het Radboudumc en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Opbouw van de opleiding

De opleiding Ethiek in de zorgsector is een part-time opleiding van een jaar. Het onderwijsprogramma bestaat uit 3 modulen van elk 6 lesdagen met telkens minstens 2 weken tussen de lesdagen.

Onderwijskundige stijl

Voor het onderwijs tijdens de opleiding hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • De onderwerpen en lesstof hebben betrekking op actuele ethische pro-blemen in de zorgsector. We maken gebruik van (eigen) praktijkvoor-beelden.
 • Er is aandacht voor verschillende ethische benaderingen om vraag-stukken te doordenken. Hierdoor leert u op verschillende manieren problemen te beschouwen, en bent
  u in staat de specifieke waarde van de verschillende benaderingen te zien.
 • Steeds staat de betekenis voor uw praktijk voorop. U wordt op ver-schillende manieren uitgenodigd om het geleerde toe te passen in uw eigen werk.
 • Door de grote variatie in levensbe-schouwing, vooropleiding, beroep en werksituatie van de deelnemers komt u in aanraking met verschil-lende perspectieven en zorgpraktij-ken. Er is veel gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en te discussiëren.
 • Het onderwijs is interactief met veel ruimte voor eigen inbreng en veel gelegenheid om te oefenen met de verschillende vaardigheden.
 • De docenten van de opleiding zijn betrokken en door regelmatige feed-back op uw lesproducten kunt u uw eigen ontwikkeling monitoren.

Doelgroep

De opleiding Ethiek in de zorgsector richt zich op hoger opgeleide managers en professionals: artsen, hoger opgeleide verpleegkundigen, sociaalpedagogische hulpverleners, therapeuten, geestelijk raadslieden, vertrouwenspersonen, coördinatoren, leidinggevenden, leden van medisch-ethische commissies, bestuursleden en adviseurs, enzovoort. Onder zorgsector verstaan wij het hele veld van de gezondheidszorg: eerstelijnszorg, ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, publieke gezondheidszorg, ouderenzorg, maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdzorg.

Toetsing en diplomering

Per module wordt het leerresultaat van de deelnemers getoetst in een afsluitend gesprek of naar aanleiding van een schriftelijk product. Voor de voorbereiding hiervan wordt een tijdsinvestering van ongeveer 40 uur voorzien.

Heeft de deelnemer alle drie de modulen met een positief resultaat afgesloten dan ontvangt hij of zij het diploma Ethiek in de zorgsector.

Raad van Advies

Aan de opleiding is een Raad van Advies verbonden, bestaande uit onafhankelijke deskundigen en vertegenwoordigers van organisaties die belang hechten aan een hoog-waardige postacademische beroeps-opleiding Ethiek in de zorgsector. Denk hierbij aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Vereniging van zorginstellingen Reliëf, de Inspectie Gezondheids-zorg en Jeugd en de V&VN. De Raad bewaakt mede de kwaliteit van de opleiding en zorgt ervoor dat de opleiding goed afgestemd is en blijft op het veld. De leden van de Raad van Advies hebben op persoonlijke titel zitting in de raad.